ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพิเชษฐ์    จินดาศรี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเมืองลีง
e-mail
  pichet_jin@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  044576115