ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพิเชษฐ์    จินดาศรี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเมืองลีง
สังกัด
  สพป.สุรินทร์ เขต 1
e-mail
  pichet_jin@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044576115