ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางโชติรส    สาคะริชานนท์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลรัตนบุรี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044-599233