ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางวัชรี    กมล
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  วท.บ คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  รัตนบุรี
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  watcharee@rattanaburi.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-599249