ยินดีต้อนรับ


นางจรวย  นกยุงทอง
ครู โรงเรียนวัดท่าตลาด

ชื่อ-สกุล
  นางจรวย    นกยุงทอง

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. นาฏศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดท่าตลาด
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3569-1639