ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางจรวย    นกยุงทอง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. นาฏศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดท่าตลาด
e-mail
  jarouy775@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3569-1639