ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางจันทร์ฉาย    นฤสาร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สังขะวิทยาคม
สังกัด
  สพป.สุรินทร์ เขต 3
e-mail
  Junchai_Jc@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4457-1256