ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายประยง    สันธิ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สังขะวิทยาคม
สังกัด
  สพป.สุรินทร์ เขต 3
e-mail
  prayongsnth2@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4457-1256