ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอายุ    คิดดี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  พระแก้ววิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  aryukiddee@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4459-0387