ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพัชรินทร์    สีทอง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. นาฏศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเสลาถั่วแปบ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044-082255