ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพัชรินทร์    สีทอง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. นาฏศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเสลาถั่วแปบ
สังกัด
  สพป.นครราชสีมา เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-082255