ยินดีต้อนรับ


นางพัชรินทร์  สีทอง
ครู โรงเรียนบ้านโคกกรม

ชื่อ-สกุล
  นางพัชรินทร์    สีทอง

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. นาฏศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโคกกรม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-4459-0019