ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประภัสสร    ศรีนามนต์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านใหม่โสกส้มกบ
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 5