ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางขนิษฐา    ภูชมศรี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลโซ่พิสัย
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  042485203