ยินดีต้อนรับ


นางสาวประสงค์  บุดดีวงษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย

ชื่อ-สกุล
  นางสาวประสงค์    บุดดีวงษ์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลโซ่พิสัย
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0896212123