ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายแสงทอง    วรสาร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลโซ่พิสัย
สังกัด
  สพป.บึงกาฬ
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  042485203