ยินดีต้อนรับ


นายแสงทอง  วรสาร
ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย

ชื่อ-สกุล
  นายแสงทอง    วรสาร

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลโซ่พิสัย
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  042485203