ยินดีต้อนรับ


นายฉัตรชัย  ดีแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านคำแวง

ชื่อ-สกุล
  นายฉัตรชัย    ดีแสน

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคำแวง
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์