ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายฉัตรชัย    ดีแสน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคำแวง
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์