ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ศศิพิมล    ฤทธิ์เดช
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดแก้วกระจ่าง
สังกัด
สพป.อ่างทอง