ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางนงลักษณ์    ปาลภิบาล
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ประวัติศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดโบสถ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  035688114