ยินดีต้อนรับ


นางนงลักษณ์  ปาลภิบาล
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์

ชื่อ-สกุล
  นางนงลักษณ์    ปาลภิบาล

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ประวัติศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดโบสถ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  035688114