ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายประจักษ์    น้อยอุ่น
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
สังกัด
  สพป.อุดรธานี เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4221-8180