ยินดีต้อนรับ


นายประจักษ์  น้อยอุ่น
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)

ชื่อ-สกุล
  นายประจักษ์    น้อยอุ่น

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-4221-8180