ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางรุจี    บุตตะโยธี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  042-330246