ยินดีต้อนรับ


นางพรฉวี  บุตตะโยธี
ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี

ชื่อ-สกุล
  นางพรฉวี    บุตตะโยธี

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลกุมภวาปี
e-mail
  buttayotee13@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  042-331126