ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพรฉวี    บุตตะโยธี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลกุมภวาปี
e-mail
  buttayotee13@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  042-331126