ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พรฉวี    บุตตะโยธี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลกุมภวาปี
สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2