ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางกมลวรรณ    ศรีสุโคตร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
e-mail
  tidy_7694@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  042-135108