ยินดีต้อนรับ


นางกมลวรรณ  ศรีสุโคตร
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

ชื่อ-สกุล
  นางกมลวรรณ    ศรีสุโคตร

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์