ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ปราณี    หรรษไพบูลย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเหล่าป่าสา
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1