ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเฉลิมพล    ทุมประเสน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านนาไร่เดียว
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-1324-7811