ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเฉลิมพล    ทุมประเสน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านนาไร่เดียว
สังกัด
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-1324-7811