ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางกชพร    สุวรรณกูฏ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  Ph.D เศรษฐาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อุบลวิทยาคม
สังกัด
  สพป.อุบลราชธานี เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4525-4784