ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง มาลินี    ไชยวัฒนนันทน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1