ยินดีต้อนรับ


นางมาลินี  ไชยวัฒนนันทน์
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ชื่อ-สกุล
  นางมาลินี    ไชยวัฒนนันทน์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  เชี่ยวชาญ
วิชาเอก
  หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-4525-5037,0-4