ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางมาลินี    ไชยวัฒนนันทน์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  เชี่ยวชาญ
วิชาเอก
  ค.บ. โภชนาการและอาหาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ
สังกัด
  สพป.อุบลราชธานี เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4525-5037,0-4