ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พิสมัย    เดชภูมี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1