ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางเนตรนภิส    พัฒนากูล
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อุบลวิทยาคม
สังกัด
  สพป.อุบลราชธานี เขต 1
e-mail
  namuen_school@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4525-4784