ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวเพ็ญประภา    กิ่งทอง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. วิจัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อุบลวิทยาคม
สังกัด
  สพป.อุบลราชธานี เขต 1
e-mail
  phenprapa1974@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4525-4784