ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชนัญธิดา    ยศม้าว
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)