ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กัญญภัทร    ชนะพันธ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2