ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงษ์นาวิน    แสงสาย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3