ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิเชียร    โพธิ์งาม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3