ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวรัศมินทร์    โคตรบูรพัฒน์
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ด. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อุบลวิทยาคม
สังกัด
  สพป.อุบลราชธานี เขต 1
e-mail
  rasa.kpt@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4525-4784