ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อัญภรณ์    เพ็งแจ่ม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองคูทรายมูล
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1