ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพอใจ    อรรถเจดีย์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.ม. การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดนราภิรมย์
สังกัด
  สพป.นครปฐม เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034-900039