ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ลำพูน    ศรีชัยบาล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาส่วง
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5