ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสุธาสินี    เมืองจันทร์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.ม. วิจัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลสามเสนฯ
สังกัด
  สพป.กรุงเทพมหานคร
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  022790415