ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสุธาสินี    เมืองจันทร์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  กศ.ม. วิจัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  022411581, 0224