ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายชาตรี    ลักษณะศิริ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ทุ่งมหาเมฆ
สังกัด
  สพป.กรุงเทพมหานคร
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  022861748