ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายชาตรี    ลักษณะศิริ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ทุ่งมหาเมฆ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  022861748