ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนายณกฤช    นิรดาพงศ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ระดับ ป.บัณฑิต
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ประถมนนทรี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  022400697