ยินดีต้อนรับ


นางรตินธร  วาดเขียน
ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์

ชื่อ-สกุล
  นางรตินธร    วาดเขียน

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สายน้ำทิพย์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  022582232