ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายจักรพงค์    อุระ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านพังคอง
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  042670133