ยินดีต้อนรับ


นายจักรพงค์  อุระ
ครู โรงเรียนบ้านพังคอง

ชื่อ-สกุล
  นายจักรพงค์    อุระ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านพังคอง
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  042670133