ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายจักรพงค์    อุระ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านพังคอง
สังกัด
  สพป.มุกดาหาร
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  042670133