ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสุดาวณิชย์    วังคะฮาต
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคำพอก 1
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  042 670111