ยินดีต้อนรับ


นางกันยาวีย์  รักษ์มงคลเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ชื่อ-สกุล
  นางกันยาวีย์    รักษ์มงคลเจริญ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลเขาฉกรรจ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  037243741