ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางกันยาวีย์    รักษ์มงคลเจริญ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลเขาฉกรรจ์
สังกัด
  สพป.สระแก้ว เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  037561059