ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายจรวย    บัตรมาก
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  038-581-212