ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายจำเริญ    สุ่มมาตย์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  045-553428