ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายจำเริญ    สุ่มมาตย์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
สังกัด
  สพป.อำนาจเจริญ
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-553428