ยินดีต้อนรับ


นายจำเริญ  สุ่มมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

ชื่อ-สกุล
  นายจำเริญ    สุ่มมาตย์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  045-553412