ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง สุนทรา    รัตนศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ดอนชีหนองมะยอด
สังกัด สพป.อำนาจเจริญ