ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอำนวย    เพชรโก
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองบัววิทยายน
e-mail
  amnuayphet2508@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  042-312596