ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอำนวย    จันทร์หอม
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
สังกัด
  สพม.เขต 1(กทม.)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  022255605-8, 02