ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอำนวย    จันทร์หอม
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  022255605-8, 02