ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปราณี    วัฒนปรีชากุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดอนเมืองจาตุรจินดา
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)