ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ปราณี    วัฒนปรีชากุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ดอนเมืองจาตุรจินดา
สังกัด สพม.เขต 2(กทม.)