ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พนิดา    เกษมสินธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ดอนเมืองจาตุรจินดา
สังกัด สพม.เขต 2(กทม.)