ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางภัทรินทรา    จันทมาศ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ดอนเมืองจาตุรจินดา
สังกัด
  สพม.เขต 2(กทม.)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070