ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายศักดา    ทรัพย์สมาน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  มัธยมวัดหนองจอก
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  023180625, 0231