ยินดีต้อนรับ


นายศักดา  ทรัพย์สมาน
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

ชื่อ-สกุล
  นายศักดา    ทรัพย์สมาน

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  มัธยมวัดหนองจอก
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  023180625, 0231