ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายศักดา    ทรัพย์สมาน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  มัธยมวัดหนองจอก
สังกัด
  สพม.เขต 2(กทม.)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  029895401